1937

Der Hofstaat:

Königspaar:Heinrich Mott u. Helene Cleven
Ministerpaar links: Johann Brammen u. Maria Mott
Ministerpaar rechts: Paul Lohmann u. Hanni Mott

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1936 1938