1990
Unser 275 jähriges Jubiläum


Der Hofstaat

Königspaar: Georg u. Petra Biedemann geb. Schattmann
Thronpaar links: Willi u. Wilma Schattmann geb. Heix
Thronpaar rechts: Hans-Peter Mertens u. Christa Bollen1989 1991