1981


Der Hofstaat

Königspaar: Adolf u. Getrud Kerkmann geb. Holtermann
Thronpaar links: Franz u. Gertrud Baaken geb. Spettmann
Thronpaar rechts: Fritz u. Gerda Eickhoff geb Krechter
1980 1982