1955

1955_1.JPG (33910 Byte)

Der Hofstaat:

Königspaar: Arno Stenmans u. Mathilde Troost
Thronpaar links: Johannes Bollen u. Margarete Mott
Thronpaar rechts: Johann Schattmann u. Ria Stenmans

Buttonzuruck.gif (2599 Byte)

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1954 1956