1933Der Hofstaat:

Königspaar: Hermann Jentjens u. Hedwig Aengen-Eyndt
Ministerpaar links: Alois Aengen-Eyndt u. Berta Föhles
Ministerpaar rechts: Heinrich Jansen u. Wilhelmine Rogmann

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1932 1934