1926

Der Hofstaat:

Königspaar: Heinrich Hornbergh u. Johanna Bohland
Ministerpaar links: Johann Hübecker u. Maria Hornbergh
Ministerpaar rechts: H. Jansen u. Nella Kempen


Das Königspaar

Pfeillinks.gif (9594 Byte)Pfeilrechts.gif (9605 Byte)
1924   1927